Studentsk� listy
Gmail Instagram Facebook Twitter

08.11.2019 17:00

Klíčový milník českých dějin. Proč došlo k bitvě na Bílé hoře?

Moravský praporec u letohrádku.

„8. listopadu 1620 u letohrádku Hvězda na Bílé hoře zůstal z vojsk Království českého poslední praporec. Moravský praporec Šlikův. U zdi letohrádku padl do posledního muže.“ Těmito slovy začíná jedna z písní Karla Kryla, zvaná Poslední Moravan (nebo také Bílá hora). O čem se v ní vlastně zpívá? A jak historie stará 399 let ovlivnila současnost? I to se dozvíte v dnešním článku. 

Příčiny 

České země jsou na počátku 17. století nábožensky rozdělené. O moc a privilegia se zde přou novoutrakvisté (luteráni), staroutrakvisté (husité) a Jednota bratrská s římskými katolíky. 

Situace vygradovala 23. května 1618 třetí pražskou defenestrací (někdy uváděna jako druhá), kdy čeští stavové vyházeli z okna královské místodržící Viléma Slavatu z Chlumu a Jaroslav Bořita z Martinic a sekretáře Filipa Fabriciuse. Načež vyhlásili Českou konfederaci a zvolili si králem Fridricha Falckého. 

To bylo záminkou Ferdinandu II. Štýrskému z rodu Habsburků, aby české země vojensky napadl. Byl to totiž on, kdo se měl po smrti krále Matyáše chopit českého trůnu. 

Průběh 

Poté, co se císařská a ligistická vojska, přibližně o síle 28 000 žoldnéřů, probojovala ku Praze, se jim na odpor postavila podstatně hůře organizovaná 20tisícová česká stavovská armáda, též tvořená žoldnéři.

Katolíci původně s útokem váhali, museli by totiž postupovat do kopce. Po horování karmelitánského mniha Dominika Ruzola Lópeze nakonec velí k útoku. Levé křídlo stavovského vojska padlo po krátkém střetnutí, pokusy o protiútok nevyšly a nakonec se většina žoldnéřů dala na útěk. Nejslavnější střetnutí bitvy se odehrálo na jejím závěru. Pluk placený moravským šlechticem Šlikem byl obklíčen u zdi letohrádku Hvězda a byl rozprášen.

Tak po dvou hodinách krveprolití skončilo stavovské povstání a spolu s ním i náboženská svoboda v zemi. 

Důsledky 

Porážka na Bílé hoře byla počátkem období, kterému se v české historii říká Doba temna. Na jejím počátku byly české země násilně rekatolizovány. Ti, kdo odmítli přijat katolickou víru, byli vyhnáni ze země.

Charakteristické pro ni je především kulturní a majetkový (česká nekatolická šlechta byla zbavena majetku) úpadek českého národa.

V dnešní době nepatří období stavovského povstání mezi nejdiskutovanější období naší historie.

Slovník pojmů 

Komentáře