Přečtete si více ze článku Před 125 lety se narodil sovětský chemik a nobelista Nikolaj Semjonov
USSR. April 9, 1966. Academician Nikolay Semenov, Soviet Nobel prize in Chemistry of 1956. Oleg Kuzmin/TASS ÑÑÑÐ. 9 àïðåëÿ 1966 ã. Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî õèìèè àêàäåìèê Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ñåìåíîâ. Êóçüìèí Îëåã/Ôîòîõðîíèêà ÒÀÑÑ

Před 125 lety se narodil sovětský chemik a nobelista Nikolaj Semjonov

Během studené války Sovětský svaz a Spojené státy soutěžily o dominanci na zemi i ve vesmíru. Díky tomu SSSR věnoval velkou část svého rozpočtu nejen na výzkum astrofyziky, ale také…

Žádný komentář