Maturita formalita, někdo září – někdo v září, tato i další podobná zaklínadla zní již minimálně několik týdnů školními chodbami. Obávaná „zkouška dospělosti“ čeká již brzy mnoho našich čtenářů, přinášíme proto pár tipů na to, jak vše zvládnout s grácií a užít si prázdniny bez starostí.

V druhém díle si povíme o didaktickém testu z českého jazyka, který na maturanty čeká již 3. května.

Důležité poznámky na začátek

 • na psaní máte nově 75 minut 
 • didaktický test se skládá z 32 úloh, které spadají do pěti typů:
  • úlohy s výběrem odpovědi (A), B), C), D) – vždy pouze jedna správná odpověď)
  • úlohy s volbou odpovědi (ANO/NE – pokud např. bude odpověď 4x ANO, neznepokojujte se a nezaškrtávejte jedno NE jen protože vám to přijde podezřelé)
  • přiřazovací úlohy (počet přiřazovaných možností je vždy vyšší než počet jevů, ke kterým mají být přiřazeny – vždy tedy některé možnosti nebudou využity)
  • uspořádací úlohy (úkolem uspořádat pět částí téhož textu, aby byla dodržena textová návaznost)
  • otevřené úlohy se stručnou odpovědí (nejsou nabídnuty žádné možnosti, žák tvoří odpověď sám)
 • odpovědi zaznamenávejte křížkem v příslušném poli záznamového archu
 • pokud si odpovědi zaznamenáváte nejdříve do testového sešitu, nezapomeňte je ještě před koncem časového limitu přepsat do záznamového archu
  • pokud chcete změnit svou odpověď, políčko s křížkem zcela zabarvěte a zaškrtněte políčko nové (v případě otevřené úlohy původní odpověď přešktněte a napiště novou)
 • čtěte pozorně zadání úloh, v testovém sešitu si podtrhávejte klíčová slova
 • pište modrou či černou propiskou, bělicí korektory či pásky se nedoporučují

Veškeré požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být v rámci maturitní zkoušky ověřovány jsou uvedeny v Katalogu požadavků společné části maturitní zkoušky Český jazyk a literatura

1.1. Žák ovládá pravidla českého pravopisu

 • psaní i/y, ú/ů, ě/je, ... , psaní velkých písmen, interpunkce
 • typická úloha: najít v textu pravopisnou chybu a opravit ji

1.2 Žák provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru

 • slovní druhy, způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování), stavba slova (předpona, kořen, přípona, konceovka)
 • typická úloha: hledání chybných tvarů slov

1.3 Žák vystihne význam pojmenování

 • slovní zásoba, význam slov, synonymie/antonymie
 • typická úloha: rozeznat obrazné a neobrazné pojmenování

1.4 Žák provede syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí

 • větné členy (podmět, přísudek, předmět, …), stavba věty (věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět)
 • typické úlohy: analýza souvětí; nalézt syntaktické nedostatky a opravit je

1.5 Žák prokáže porozumění celému textu i jeho částem

 • práce s textem – téma, komunikační situace, schopnost rozlišit fakta od domněnek
 • typické úlohy: nalézt v textu požadované informace; postihnout hlavní myšlenku textu

1.6 Žák rozezná základní charakter textu

 • účel a funkce textu, rozeznat útvarové a funkční prostředky užité v textu (např. obecná čeština, dialekty, knižní, archaické a expresivní jazykové prostředky, argot, slang)
 • typické úlohy: přiřadit text k funkčnímu stylu (např. prostěsdělovací, odborný, umělecký, publicistický); přiřadit slohový útvar (např. zpráva) a slohový postup (např. popisný)

1.7 Žák analyzuje výstavbu výpovědi a textu

 • členění a soudržnost textu
 • typické úlohy: seřadit části nesouvislého textu; vybrat pasáž, která patří na vynechané místo

1.8 Žák se orientuje ve vývoji české a světové literatury

 • literární směry a hnutí
 • typická úloha: přiřadit spisovatele či literární směr k odpovídající charakteristice

1.9 Žák aplikuje znalosti literární teorie na konkrétní text (nejobsáhlejší a nejzáludnější část)

 • poezie/próza, literární druhy a žánry, autor/vypravěč/lyrický subjekt, typy proluv (např. přímá řeč, nepřímá řeč), vyprávěcí způsoby (dialog, monolog, pásmo vypravěče), typ rýmové schématu (sdružený, střídavý, obkročný, přerývaný), tropy a figury (např. aliterace, elipsa, epifora, epizeuxis, hyperbola, metafora, metonymie, oxymóron, personifikace, přirovnání, synekdocha)
 • typická úloha: určení čehokoli z výše zmíněného

V rámci přípravy se také rozhodně hodí projít si didaktické testy z let minulých.

Přejeme hodně zdaru v řešení didaktického testu, druhé ze tří součástí společné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

V přístím a posledním díle se podíváme na několik tipů, které by vám mohly pomoci před ústní zkouškou – obávanou povinnou četbou.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..